نظامنامه شرکت سازند روی

Posted in بدون مجموعه

 

فهرست مطالب

    عنوان  

شماره صفحه

1- هدف و دامنه كاربرد

3

2- مراجع

4

3- تعاريف

4

4- تشريح عناصر سيستم مديريت یکپارچه( IMS  ) 

4

1-4- الزامات عمومي 

4

2-4- نيازمندي‌هاي مستندسازي

5

5- مسئوليت مديريت

9

1-5- تعهد مديريت 

9

2-5-تمركزبرروي مشتري

9

3-5- خط مشي سيستم مديريت یکپارچه( IMS  )

10

4-5- طرح‌ريزي

11

5-5- مسئوليت، اختيار و ارتباطات

13

6-5- بازنگري مديريت 

14

6- مديريت منابع

15

1-6- تأمين منابع

15

2-6- منابع انساني

16

3-6- زير ساخت‌ها

16

4- 6- محيط كاري

17

7- تحقق محصول

17

1-7- برنامه ريزي تحقق محصول

17

2-7- فرآيندهاي مرتبط با مشتري

18

3-7- طراحي و توسعه

19

4-7- خريد 

20

5-7- تدارک اجرای پروژه و خدمات

21

6-7- كنترل تجهیزات پايش و اندازه‌گيري 

23

8- اندازه‌گيري، تجزيه و تحليل و بهبود

23

1-8- كليات 

23

2-8- پايش و اندازه‌گيري

24

3-8- كنترل محصول نامنطبق 

26

4-8- تجزيه و تحليل داده‌ها 

27

5-8- بهبود 

27

 

 

 

 

1-  هدف و دامنه كاربرد

هدف از تدوين اين نظامنامه تشريح نحوه استقرار و کاربرد مستندات موجود سازمان از قبيل فرآيندها ، روشهاي اجرايي و دستورالعمل هاي کاري که بر اساس سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) ( سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008 ، زیست محیطی ISO 14001:2004 و  ايمني و بهداشت شغلي OHSAS 18001:2007) تهيه شده اند ، مي باشند. همچنين در اين نظامنامه وظايف ، مسئوليتها و اختيارات کارکنان موثر بر کیفیت ، جنبه های زیست محیطی و ريسک هاي ايمني و بهداشت سازمان تعيين گرديده است و فعاليت هاي واحدهاي مختلف مطابق با الزامات قانوني تعيين شده از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، وزارت کار ، سازمان محیط زیست  و نيز ساير مقررات کیفی ، زیست محیطی و ايمني و بهداشت شغلي مربوط به شرکت را شامل مي شود. اين نظامنامه به گونه اي تدوين شده است که خواسته ها و الزامات استانداردهاي ISO 9001:2008   ،  ISO 14001:2004  وOHSAS 18001:2007  را تأمين مي کند و مي تواند بعنوان مرجع راهنما براي پرسنل شرکت، کارفرما و مميزاني که قصد ارزيابي سيستم مديريت یکپارچه (IMS) ( سيستم مديريت کیفیت ، زیست محیطی و ايمني و بهداشت شغلي ) را دارند، مورد استفاده قرار گيرد.

دامنه كاربرد نظامنامه سيستم مديريت یکپارچه( IMS ) در شرکت براساس استانداردهاي ISO 9001:2008   ، ISO 14001:2004   وOHSAS 18001:2007  شامل کلیه فعالیت ها و فرآیندهای موثر بر کیفیت،ايمني و زيست محيطي  محصولات توليدي شركت كه شامل شمش روي مي‌باشد. و كليه واحدهاي سازماني را كه در حيطه نظام سيستم مديريت یکپارچه( IMS ) قرار دارند را در بر مي‌گيرد كه اين واحدها در ساختار سازمانی شرکت به شماره M104-00 آمده است .

 

2- مراجع

سيستم مديريت یکپارچه( IMS ) (سيستم مديريت کیفیت ، زیست محیطی و ايمني و بهداشت شغلي ) شرکت که در اين نظامنامه شرح داده شده است براساس الزامات استانداردهای  ISO 9001:2008   ،  ISO 14001:2004    و OHSAS 18001:2007  پايه ريزي شده و نيازمنديهاي اين استانداردهای مرجع را تأمين مي­کند.

 

3-  تعاريف

اصطلاحات و تعاريف استفاده شده در اين نظامنامه ، جهت تدوين سيستم مديريت یکپارچه بر اساس تعاريف ارائه شده در استاندارد ISO 9001:2008  , IS0 14001:2004 ,  OHSAS 18001:2007 مي‌باشد. ضمناً علاوه بر آن ، اصطلاحات ديگري در اين نظامنامه مورد استفاده قرار گرفته‌اند كه تعريف آنها ذيلاً آمده است:

شركت: منظور شرکت سازندروی مي‌باشد.

فرآيند: مجموعه فعاليت‌هايي كه ورودي‌ها را به خروجي تبديل مي‌كند.

روش اجرايي: طريقه مشخص شده‌اي براي اجراي يك فعاليت يا يك فرآيند.

نظامنامه سیستم مدیریت یکپارچه: مدركي كه در آن سيستم مديريت یکپارچه ( IMS ) شرکت تشريح شده است.

 

4-  تشريح عناصر سيستم مدیریت یکپارچه ( IMS )

1-4- الزامات عمومي

سيستم مديريت یکپارچه ( IMS ) شرکت براساس نيازمنديهاي استانداردهایISO 9001:2008  ، ISO 14001:2004  و
OHSAS 18001:2007   طراحي و مستند شده و در سطح شرکت به اجرا در آمده است. همچنين بطور مستمر اثر بخشي اين سيستم در حال افزايش مي باشد.

در شرکت فرآيندهاي مورد نياز سيستم مديريت یکپارچه ( IMS ) و كاربردهاي آنها در سراسر سازمان شناسايي گرديده و توالي و تعامل اين فرآيندها در مستندات مربوط به هر فرآيند مشخص شده و اثربخشي اين فرآيندها طبق فرم پايش و اندازه‌گيري فرآيندها به شماره F115-02-00 تحت كنترل مي باشند. فرآيندهاي شناسايي شده، پايش و اندازه‌گيري و تجزيه و تحليل مي‌شوند و اقدامات لازم براي بهبود مستمر صورت مي‌گيرد. علاوه بر اين ، روش‌هاي اجراي مورد نياز سيستم مديريت يكپارچه تهيه و مورد استفاده قرار گرفته اند.در سطح شرکت تدوین شده تصوير شماره يك وضعيت سيستم مديريت کیفیت و تصوير شماره دو وضعيت سيستم مديريت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی شرکت را نشان مي‌دهد.

مسئوليت مديريت

شكل‌دهي محصول

اندازه‌گيري، تجزيه

و تحليل و بهبود

 

 

مشتريان

(کارفرما)

 

رضايت

 

 

مشتريان

(کارفرما)

 

 

نيازمندي‌ها

محصول

ستانده‌ها

داده‌ها

بهبود مستمر سيستم مديريت یکپارچه( IMS  )

مديريت منابع

 

بررسي و

اقدام اصلاحي

بازنگري

               مديريت

 

 

اجرا و

عمليات

 

طرح ريزي

خط و مشي زیست محیطی و  ايمنيو   بهداشت شغلي

بهبود

مستمر

 

 

 

 

 

 

  كليدها:                                        فعاليت‌هاي ارزش افزوده

                                                      جريان اطلاعات

تصوير شماره يك- وضعيت سيستم مديريت کیفیت شرکت

تصوير شماره دو-  توالي و تعامل عناصر مديريت زیست محیطی و ايمني و بهداشت شغلي شرکت.

 

 

 

 

 

 

2-4- نيازمندي‌هاي مستندسازي

1-2-4- كليات

مستندسازي سيستم مديريت  يكپارچه شرکت  شامل موارد ذيل مي‌باشد:

نظامنامه سيستم مديريت یکپارچه( IMS )

خط مشي و اهداف سيستم مديريت يكپارچه

  • فرآيندها از جمله فرآيند شرکت در مناقصه -کنترل پروژه - اجرا - ماشين آلات - دفتر فني - تدارکات و مديريت
  • روش‌هاي ا جرايي
  • دستورالعمل‌هاي كاري
  • سوابق
  • آيين نامه‌ها

همچنین بر اساس بند 4-4-4 سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی ، يکي از مهمترين ويژگيهاي سيستم مديريت زیست محیطی و ايمني و بهداشت مستند بودن آن است. بديهي است که اين مستند سازي تابع ضوابط و شرايط خاصي مي باشد. همچنين گستردگي مستندات تدوين شده براي سيستم ها، به نحوي است که جوابگوي الزامات استاندارد های مرجع مي باشد. در تصميم گيري جهت تعيين گستره مستند سازي سيستم مديريت زیست محیطی و ايمني و بهداشت در شرکت بر اساس روش اجرايي کنترل مستندات و سوابق به شماره P104-00,P103-0محيطي  به موارد ذيل توجه شده است:

الف) ماهيت فعاليت هاي عملياتي و ديگر فعاليت ها

ب ) صلاحيت و شايستگي نيروي انساني شاغل در شرکت

ج ) وجود و يا عدم وجود مدارک و مستندات برون سازماني که از طرف سازمان هاي ذيصلاح ابلاغ گرديده و مرجع انجام کار قرار ميگيرند.

روش هاي اجرايي مورد نياز سيستم هاي مديريت كيفيت ، زيست محيطي و ايمني و بهداشت شغلي در پيوست اين نظامنامه آمده است.

2-2-4- نظامنامه سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS )

 نظامنامه سيستم مديريت یکپارچه( IMS ) شرکت ، با دامنه فعاليت توليد شمش روي موارد زير را شامل مي‌شود:

الف) دامنه سيستم مديريت یکپارچه ( IMS ) شامل جزئيات فعاليتها

ب) فرآيندها و روش‌هاي اجرايي مستند شده

ج) توالي و تعامل بين فرآيندهاي موجود

3-2-4- كنترل مدارك

در سطح شرکت ، براي كنترل تمامي مستندات مربوط به سيستم مديريت یکپارچه( IMS  ) براساس استانداردهاي بين المللي                                         ISO 9001:2008 – IS0 14001:2004 - OHSAS 18001:2007 روش اجرايي مدوني تهيه و تدوين شده است. كنترل كليه مستندات مربوط به عملكرد واحدها  از قبيل فرآيندها،  روش‌هاي اجرايي و دستورالعمل‌هاي كاري، مسئوليت كليه كاركنان است و همگي بايد اطمينان حاصل نمايند كه مستندات در دست اجرا ، معتبر هستند. تهيه، انتشار و تغيير مستندات براي اطمينان از اينكه مستندات صحيح ، مورد استفاده قرار مي‌گيرند تحت نظارت نماينده مديريت انجام مي‌شود. 

كليه مدارك با استفاده از روش اجرايي كنترل مستندات و سوابق به شماره P103-02,P104-01  مورد كنترل قرار مي‌گيرند. كه نحوه تهيه، بازنگري، اصلاح، شماره‌گذاري، چاپ و نحوه از رده خارج كردن مدارك در اين روش اجرايي مشخص شده است. بعلاوه براي نشان دادن وضعيت بازنگري و تجديد نظر اين دسته  از مستندات يك فهرست اصلي به شماره  F103-01-00كه در روش اجرايي فوق معرفي شده است، تهيه مي‌گردد تا از اين طريق از بكارگيري مدارك نامعتبر و يا منسوخ در سطح سازمان احتراز گردد. در ضمن مدارك منسوخ طبق آنچه كه در اين روش اجرايي آمده است ممهور به مهر قرمز «باطل شد» مي‌شود و فوراً از محل‌هاي استفاده جمع آوري مي‌گردند. نحوه نگهداري، بايگاني و تعيين تكليف اينگونه مستندات در روش اجرايي كنترل مستندات  و سوابق به شماره
 P103-02,P104-01آمده است. ضمناً براي نشان دادن وضعيت مستندات از مهرهاي رنگي كه در روش اجرايي كنترل مدارك آمده است استفاده مي‌شود.

يادآوري1: كليه مستندات قبل از صدور (تغيير بازنگري) از نظر كفايت به وسيله مسئولين واحدها مورد بازنگري و تصويب قرار مي‌گيرند و ممهور به مهر سبز رنگ « كنترل شد»  مي گردند. صدور اصلاحيه‌ها براي مستندات بعد از تأييد نماينده مديريت انجام مي‌شود.

يادآوري2: نسخ لازم از مدارك و مستندات در تمام مكان‌هاي مورد نياز در دسترس كاركنان است.

يادآوري3:  مستندات سازمان به دو صورت دستي و تايپي و الكترونيكي تهيه شده است.

همچنین بر اساس بند 5-4-4 سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی ، کليه مستنداتي که براساس الزامات استانداردهای مرجع    14001:2004   ISO ، OHSAS 18001:2007 تهيه و تدوين گرديده اند، تحت کنترل سيستم کنترل مدارک و داده ها قرارگرفته اند.

به منظور تشريح نحوه کنترل مستندات فوق الذکر، يک روش اجرايي مدون با عنوان  روش اجرايي کنترل مستندات به شماره P103-02 تدوين گرديده است. در اين روش اجرايي کنترل لازم جهت موارد ذيل تشريح شده است:

الف) هر يک از مدارک سيستم زیست محیطی و ايمني و بهداشت ، قبل از انتشار و توزيع ، ميبايست مراحل بررسي و تصويب را توسط افراد مجاز بگذرانند تا از تناسب آنها با موضوعات مربوطه اطمينان حاصل گردد.

ب ) مدارک و مستندات به گونه اي تدوين شده اند که قابليت تغيير را دارا ميباشند. لذا روال بازنگري برحسب نياز، به روز نمودن و نيز تصويب مجدد آنها در روش اجرايي مذکور لحاظ شده است.

 ج ) جهت حصول اطمينان از اينكه آخرين ويرايش جاري مستندات در مکانهايي که تاثير بر سیستم  زیست محیطی و ايمني و بهداشت شغلي دارند در دسترس باشند از يک فرم فهرست اصلي به شماره F103-01-00  استفاده ميشود . در ضمن مستندات به گونه اي تدوين شده اند كه :

د ) مستندات به طور خوانا هستند و محل نگهداري آنها معلوم ميباشد.

و ) نحوه شناسايي و کنترل مدارک و مستندات برون سازماني در اين روش اجرايي تعيين شده است.

ز ) حصول اطمينان از اينکه مدارک و مستندات منسوخ بطور کامل از سيستم جمع آوري شده اند تا بطور سهوي و ناخواسته مورد استفاده قرار نگيرند. چنانچه اين نوع مدارک به هر دليلي در محلهاي استفاده باقي مانده و جمع آوري نشده اند، بايد به نحوي مناسب مورد شناسايي قرارگيرند تا از بروز مشکلات بعدي جلوگيري بعمل آيد.

4-2-4- كنترل سوابق

در شرکت سوابقي مورد استفاده قرار مي گيرند كه صحت و سقم و اثربخشي سيستم مديريت یکپارچه ( IMS  ) را مشخص مي‌نمايند. شناسائي، جمع‌آوري ، ثبت ، شماره‌گذاري، دستيابي، تشكيل پرونده، بايگاني، نگهداري و تعيين تكليف اين سوابق  در روش اجرايي كنترل مستندات  و سوابق P103-02,P104-01آمده است. تمامي سوابق بايد خوانا بوده و با استفاده از تجهيزاتي كه آنها را در برابر اثرات سوء محيطي حفاظت مي‌كند نگهداري شود. بعلاوه زمان نگهداري سوابق تعيين و در روش اجرايي كنترل سوابق آمده است، طي اين دوره، چنانچه در قرارداد توافق شده باشد ، اين سوابق براي مشتريان قابل دسترس خواهد بود.

همچنین بر اساس بند 4-5-4 سیستم مدیریت زیست محیطی و بند 3-5-4 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ، به منظور شناسايي، نگهداري و تعيين تکليف سوابق زیست محیطی و ايمني و بهداشتي از جمله نتايج مميزي ها و بازنگري ها و بازرسي هاي منظم کارگاهها و شرکت يک روش اجرايي مدون با عنوان روش اجرايي کنترل مستندات و سوابق به شماره  P103-02,P104-01ايجاد و برقرار نموده است.

سوابق زیست محیطی و ايمني و بهداشتي خوانا ، قابل شناسايي و رديابي بوده و به گونه اي نگهداري مي شوند که به سهولت قابل دستيابي مي باشند و از آسيب و خرابي و ضايع شدن آنها جلوگيري بعمل مي آيد. همچنين مدت نگهداري سوابق مشخص است.

 

5- مسئوليت مديريت

1-5- تعهد مديريت

مدير عامل شركت جهت توسعه و اجراي سيستم مديريت یکپارچه( IMS  ) و افزايش مستمر اثربخشي اين سيستم متعهد ميگردد كه :

خط مشي سيستم مديريت یکپارچه( IMS  ) تهيه گردد.

اهداف سيستم مديريت یکپارچه( IMS  ) براي كليه واحدها تعيين و ابلاغ گردد.

بازنگري‌هاي مديريت انجام شود.

  منابع مورد نياز تامِين شوند.

همچنین بر اساس بند 2-4 سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی ، مديريت ارشد متعهد به تدوين خط مشي زیست محیطی و ايمني و بهداشت شغلي شرکت جهت توليد شمش روي گرديده و به پرسنل نيز ابلاغ شده است. خط مشي به روشني چارچوب اهداف کلان زیست محیطی و ايمني و بهداشت را بيان و بر بهبود عملکرد زیست محیطی و ايمني و بهداشت تاکيد مينمايد.

همچنین بر اساس بند 1-4-4  سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی ، مديريت ارشد شرکت اعتقاد دارد ، اجراي دقيق و اصول مراحل مختلف فعاليتها به عوامل مختلفي بستگي دارد که يکي از مهمترين آنها ، شفاف بودن شرح وظايف ، مسئوليت ها و اختيارات  پرسنل است. از اين رو مسئوليت و اختيارات کارکناني که در فعاليت هاي مؤثر بر سیستم مدیریت زیست محیطی و ايمني و بهداشت حضور دارند، تعيين و تدوين گرديده است.

مديريت ارشد شرکت ، منابع لازم و ضروري از جمله منابع انساني ، مهارتهاي تخصصي فن آوري و منابع مالي را  براي اجرا ، کنترل و بهبود سيستم مديريت زیست محیطی و ايمني و بهداشت فراهم آورده است.

2-5- تمركز بر روي مشتري

نيازمنديهاي مشتريان  در سازمان  بر اساس توافقات بعمل آمده با مشتريان  تعيين شده  و  رضايت اين مشتريان   طبق روش اجرایی نظرسنجی و پایش رضایت و شکایت مشتریان  به شماره P114-02  سنجيده مي‌شوند.

همچنین بر اساس بند 1-3-4  سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی ، شرکت به شناسايي جنبه های زیست محیطی و ارزیابی آنها و شناسایی خطر ، ارزيابي و کنترل ريسک ها اقدام نموده است که اين اقدامات شامل فعاليت هاي عادي و غيرعادي، فعاليت هاي تمام کارکنان ، پيمانكاران و مشتريان و ساير طرفهاي ذينفع که به محل کار دسترسي دارند و همچنين فراهم آوردن امکانات لازم در شرکت ميباشد .

همچنین بر اساس بند 2-3-4  سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی ، شرکت به منظور شناسايي و دستيابي به الزامات قانوني و ساير الزامات روش اجرايي با همين عنوان به شماره HSE-P118-00 تدوين نموده و اجراء مي نمايد و علاوه بر آن در دوره هاي زماني مناسب اين اطلاعات به روز گرديده و به اطلاع کارکنان و ساير طرفهاي ذينفع رسانده مي شود.

همچنین بر اساس بند 6-4  سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی ، مديريت شرکت خود را متعهد ميداند تا در فواصل و دوره هاي زماني مشخص (هر 12 ماه يك بار)، سيستم مديريت زیست محیطی و ايمني و بهداشت را بر اساس فرآيند بازنگري مديريت P101-02 مورد بازنگري قرار دهد تا از تداوم ، تناسب، کفايت و اثربخشي اين سيستم اطمينان حاصل گردد. اين بازنگري شامل بازنگري خط مشي زیست محیطی و ايمني و بهداشت، اهداف زیست محیطی و بهداشتي- ايمني، قوانين و الزامات مشتريان و مراجع قانوني بررسي فرصتهاي بهبود و نياز به اعمال تغييرات در سيستم مديريت زیست محیطی و ايمني و بهداشتي مي باشد.

 

3-5- خط مشي سيستم مديريت یکپارچه( IMS  )

خط مشي سيستم مديريت یکپارچه( IMS  ) سازمان توسط مدير عامل با در نظر گرفتن موارد زير طی سند شماره M101-01 تعريف شده است:

براي اهداف سازمان مناسب است.

در برگيرنده تعهد به تطابق با نيازمندي‌ها ، مقررات و الزامات قانوني و افزايش مستمر اثربخشي سيستم مديريت یکپارچه ( IMS  ) اين سازمان است.

چارچوبي براي بازنگري اهداف است.

اين خط مشي در داخل سازمان اعلام شده و توسط كليه كاركنان درك شده است.

همچنين خط مشي سيستم مديريت یکپارچه ( IMS  ) توسط مدير عامل در جلسات بازنگري مديريت و بر حسب نياز قبل از موعد بازنگري مي شود.

همچنین بر اساس بند 2-4  سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی ، خط مشي زیست محیطی و ايمني و بهداشت شغلي شرکت جهت توليد شمش روي ، توسط مديريت ارشد شرکت تدوين گرديده و به پرسنل نيز ابلاغ شده است. خط مشي به روشني چارچوب اهداف کلان زیست محیطی و ايمني و بهداشت را بيان و بر بهبود عملکرد زیست محیطی و ايمني و بهداشت تاکيد مينمايد. در تدوين اين خط مشي موارد زير لحاظ گرديده است:

 

الف) خط مشي به گونه اي تدوين شده است متناسب با اهميت و ميزان ريسک هاي ايمني و بهداشت و جنبه های بارز زیست محیطی است.

ب ) شامل تعهد به بهبود مستمر سيستم مديريت زیست محیطی و ايمني و بهداشت ميباشد.

ج ) شامل تعهد به برآورده سازي الزامات قانوني و نيازمنديهاي استانداردهای مرجع مي­باشد.

د ) مدون، اجراء و برقرار نگه داشته شده است.

ه ) خط مشي تعيين شده بصورت مناسب و از طريق نصب در اماکن عمومي شرکت به پرسنل ابلاغ گرديده است. همچنين نماينده مديريت سعي مي نمايد از طريق ملاقات با پرسنل و نيز برگزاري جلسات توجيهــي براي آنان ، اطمينان حاصل نمايد که خط مشي زیست محیطی و ايمني و بهداشت توسط کارکنان درک شده است.

و ) خط مشي تدوين شده براي تداوم در فواصل زماني مناسب مورد بازنگري قرار مي گيرد.

ز) براي طرف هاي ذينفع در دسترس است . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-5- طرح‌ريزي

 

طرح ريزي

مميزي

نتايج اندازه عملکرد

جهت حصول اطمينان از استقرار و اجراي سيستم مديريت  يكپارچه (IMS) ، طرح ريزي لازم مطابق با الزامات این استانداردها صورت گرفته است و همچنین بر اساس بند3-4  سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی ، طرح ريزي به شکل زیر میباشد :

 

 

 

 

 

 

 

1-4-5- اهداف  سيستم مديريت یکپارچه( IMS)

در شرکت جهت دستيابي به رضايت مشتريان  و انطباق با خط مشي سيستم مديريت یکپارچه( IMS  ) اقدام به تعريف اهداف شده است. اين اهداف قابل اندازه‌گيري بوده و در جلسات بازنگري مديريت كه هر12 ماه يكبار برگزار مي‌شود مورد بررسي  قرار مي‌گيرد.

همچنین بر اساس بند 3-3-4  سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی ، شرکت اقدام به تعيين اهداف زیست محیطی و ايمني و بهداشتي به صورت کمي براي فرآيندها و سطوح مرتبط سازمان طي فرم فهرست اهداف به شماره F101-01-00 نموده است. سازمان هنگام تعيين و بازنگري اهداف خود ، الزامات قانوني و مقرراتي ، جنبه های زیست محیطی و خطرات و ريسک هاي ايمني و بهداشت شغلي ، گزينه هاي فن آوري ، منابع مالي ، عملياتي و تجاري موجود را در نظر گرفته است.

نکته بسيار مهم که بايد مدنظر داشت اين است که، اهداف فوق الذکر با خط مشي سازمان سازگار بوده و شامل تعهد به بهبود مستمر مي باشند.

 

2-4-5- طرح‌ريزي سيستم مديريت یکپارچه( IMS )

مدير عامل از طرح‌ريزي سيستم مديريت یکپارچه ( IMS ) در جهت تأمين نيازمندي‌هاي اين استانداردها و تعيين و تدوين اهداف اطمينان پيدا نموده است و علاوه بر اين در مواقعي كه تغييراتي در اين سيستم ايجاد گردد، يكپارچگي آن حفظ خواهد شد.

همچنین بر اساس بند 3-3-4  سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی ، شرکت طرح ريزي لازم جهت تحقق الزامات استانداردها ، الزامات قانوني و مقررات مرتبط انجام داده و اقدام به تعيين اهداف زیست محیطی و  ايمني و بهداشتي به صورت کمي براي فرآيندها و سطوح مرتبط سازمان نموده است.

5-5- مسئوليت، اختيار و ارتباطات

1-5-5- مسئوليت و اختيار

مسئوليت‌ها و اختيارات كليه كاركنان و مديران مؤثر بر سيستم مديريت یکپارچه( IMS  ) براساس نمودار سازمانی شركت به شماره I101-00  و كتابچه شرح وظايف(شناسنامه شغلي) به شماره F102-02-00 آمده است.

همچنین بر اساس بند 1-4-4  سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی ، مديريت ارشد شرکت اقدام به تدوين شرح مسئوليت ها و وظايف پرسنل نموده است. از اين رو، مسئوليت و اختيارات کارکناني که در فعاليت هاي مؤثر بر سیستم مدیریت زیست محیطی و ايمني و بهداشت حضور دارند، تعيين و تدوين گرديده است.

 

2 -2- 5- نماينده مديريت 

 مدير طرح و برنامه بعنوان نماينده مديريت در سيستم مديريت یکپارچه( IMS ) در شرکت کتباً از سوي مديريت عامل انتخاب  شده اند .ايشان براي حصول اطمينان از موارد ذيل داراي اختيارات لازم مي باشند :

الف ) حصول اطمينان از ايجاد ، اجرا و حفظ فرآيند هاي مورد نياز سيستم مديريت یکپارچه( IMS ) براساس استانداردهاي
       ISO 9001:2008 – ISO 14001:2004  - OHSAS 18001:2007

ب ) گزارش‌دهي به مديريت عامل در مورد عملكرد سيستم مديريت یکپارچه ( IMS ) و هر نوع نياز به بهبود مستمر

ج ) حصول اطمينان از افزايش آگاهي از نيازمنديهاي مشتريان  و رعايت مقررات و الزامات قانوني در سازمان

 د ) ارتباط با مراجع  برون سازماني در مورد موضوعات مرتبط با  سيستم مديريت یکپارچه( IMS )

همچنین بر اساس بند 1-4-4  سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی ، مديريت ارشد شرکت، يکي از مديران خود را با حفظ سمت بعنوان نماينده تام الاختيار خود در سيستم زیست محیطی و ايمني و بهداشت تعيين نموده است. از جمله اختيارات و مسئوليت هاي نماينده مديريت عبارت است از:

الف) حصول اطمينان از استقرار و اجراي مناسب الزامات سيستم مديريت زیست محیطی و ايمني و بهداشت شغلي در کليه سطوح شرکت.

ب) ارائه گزارش عملکرد سيستم مديريت زیست محیطی و ايمني و بهداشت را بطور مداوم و ادواري به مديريت شرکت

ج) اعلام هرگونه اقدام اصلاحي در جهت بهبود شرايط سيستم مديريت زیست محیطی و ايمني و بهداشت به مديريت درصورت نياز

 

3 - 5- 5- ارتباطات داخلي

شرکت به منظور برقراري ارتباط مستمر درون سازماني جهت تامين نيازمنديها ، اهداف ، فرآيندها ، روشهاي اجرائي و دستورالعملهايي را تهيه و مستند نموده است . اثر بخشي اين ارتباطات و فرآيند ها بطور مستمر در جلسات بازنگري مديريت مورد بررسي قرار مي گيرند . همچنين جهت تبادل اطلاعات ، جلسات دوره اي در فواصل زماني مناسب بر حسب موضوعات مرتبط برگزار ميگردد تا اطلاعات مورد نياز از طريق صورتجلسات به اطلاع حاضرين و از طريق تابلو اعلانات به ساير كاركنان در صورت نياز برسد و پرسنل مي توانند از طريق صندوق پيشنهادات سيستم IMS نظرات خود را به مديريت  برسانند.

 

همچنین بر اساس بند 3-4-4  سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی ،  شرکت ، در قالب روش اجرايي مستند شده با عنوان روش اجرايي ارتباطات و مشاوره به شماره HSE-P119-00  اقدام به مشاوره و ايجاد ارتباط با کارکنان خود و طرفهاي ذينفع نموده است.

در اين راستا، کارکنان و طرفهاي ذينفع در مورد مسائل زیست محیطی و بهداشتي و ايمني توجيه مي شوند و همچنين هر يک از کارکنان يا طرفهاي ذينفع مي توانند پيشنهادات خود را جهت ايجاد تغييرات در سيستم هاي مديريت زیست محیطی و ايمني و بهداشت که منجر به بهبود در سيستم مديريت زیست محیطی و ايمني و بهداشت ميگردد را به صورت کتبي به نماينده مديريت جهت بررسي و اقدام مقتضي ارائه نمايند تا اقدام اصلاحي درجهت بهبود سيستم مديريت يكپارچه صورت پذيرد. بدين منظور مديريت ارشد ، يکی از مديران شرکت را به عنوان نماينده مديريت به کارکنان و طرفهاي ذينفع معرفي كرده است.

 

6-5- بازنگري مديريت

1-6-5- کليات

مديريت ارشد سازمان ، سيستم مديريت یکپارچه ( IMS ) را در دوره هاي زماني12ماهه با هدف حصول اطمينان از مناسب بودن ، کفايت و اثر بخشي مستمر آن مورد بررسي قرار مي دهد . در اين جلسات خط مشي سيستم مديريت یکپارچه ( IMS ) ، اهداف و نياز به اعمال تغييرات در سيستم مديريت یکپارچه( IMS ) مرور مي گردند . سوابق اين بازنگري ها طبق بند 4-2-4 نظامنامه نگهداري مي گردد.

همچنین بر اساس بند-6-4  سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی ، بازنگری مطابق شکل ذیل میباشد :

بازنگري

مديريت

مميزي

فاکتورهاي خارجي

       
   
 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مديريت شرکت خود را متعهد ميداند تا در فواصل و دوره هاي زماني مشخص (هر 6 ماه يك بار)، سيستم مديريت زیست محیطی و ايمني و بهداشت را بر اساس فرآيند بازنگري مديريت به شماره P101-02مورد بازنگري قرار دهد تا از تداوم ، تناسب، کفايت و اثربخشي اين سيستم اطمينان حاصل گردد. اين بازنگري شامل بازنگري خط مشي زیست محیطی و ايمني و بهداشت، اهداف زیست محیطی و بهداشتي- ايمني، بررسي فرصتهاي بهبود و نياز به اعمال تغييرات در سيستم مديريت زیست محیطی و ايمني و بهداشتي مي باشد.

بديهي است که سوابق اين بازنگري ها بعنوان يکي از مهمترين سوابق زیست محیطی و ايمني- بهداشتي در سيستم نگهداري مي شوند.

 

2-6-5- داده‌ها به بازنگري مديريت

ورودي‌هاي جلسات بازنگري مديريت موارد زير را در بر مي‌گيرد:

نتايج مميزي‌هاي داخلي و خارجي سيستم مديريت یکپارچه( IMS )

بازخورهاي مشتريان و اندازه‌گيري‌ رضايت مشتري

عملكرد فرآيندها

اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه

پيگيري اقدامات جلسات قبلي بازنگري مديريت

تغييراتي كه مي‌تواند بر سيستم مديريت یکپارچه( IMS ) مؤثر باشد.

نتايج فعاليت‌هاي بهبود

عملکرد و انطباق فعاليت ها با الزامات قانوني/ الزامات سيستم مديريت زیست محیطی و ايمني و بهداشت/ الزامات مشتريان

آمار حوادث

گزارش شرايط اضطراري ( واقعي و تمريني )

گزارش فرآيندهاي شناسايي خطر ، ارزيابي ريسک و کنترل ريسک و جنبه های زیست محیطی در شرکت

3-6-5- نتايج بازنگري مديريت

خروجي‌هاي حاصل از جلسات بازنگري مديريت نشان دهنده روند بهبود مستمر شركت و تحقق اهداف بوده و موارد زير را در بر مي‌گيرد:

اثر بخشي سيستم مديريت یکپارچه( IMS ) و فرآيندهاي آن

بهبود محصول (پروژه ها) و خدمات در ارتباط با نيازمندي‌هاي مشتري

منابع مورد نياز براي حفظ و بهبود سيستم مديريت یکپارچه( IMS )

صورتجلسات بازنگري

ويرايش جديد خط مشي و اهداف زیست محیطی و OH&S

اقدام اصلاحي ويژه براي هر يک از مديران يا فعاليتها

مشخص نمودن موضوعاتي که بايستي تاکيد بيشتري روي آنها نمود.

تمامي سوابق بازنگري‌هاي مديريت ثبت و نگهداري شده و بعنوان ورودي‌هاي جلسات بازنگري‌ بعدي بكار مي‌رود.

 

6- مديريت منابع

1-6- تأمين منابع

سازمان كليه منابع ضروري جهت اجراي استراتژي‌ها و اهداف سازماني براي دستيابي به سيستم مديريت یکپارچه ( IMS ) و بهبود مستمر اثربخشي آن را تعريف و اين منابع در دسترس مي‌باشد.

اين منابع شامل كاركنان مجرب، آموزش ديده و واجد شرايط، تجهيزات مناسب، فضاي كاري مناسب، تأمين كنندگان، اطلاعات مورد نياز و منابع مالي است. منابع فوق‌الذكر جهت تأمين رضايت مشتري  بكارگرفته مي‌شوند.

همچنین بر اساس بند 1-4-4  سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی ، مديريت ارشد شرکت ، منابع لازم و ضروري از جمله منابع انساني ، مهارتهاي تخصصي فن آوري و منابع مالي را  براي اجرا ، کنترل و بهبود سيستم مديريت زیست محیطی و ايمني و بهداشت فراهم آورده است.

 

2-6- منابع انساني

1-2-6-كليات

در شركت به منظور انجام اهداف مرتبط با سيستم مديريت یکپارچه ( IMS )، كاركناني كه كارهاي مؤثر بر كيفيت ، محیط زیست و ایمنی را انجام مي‌دهند بر مبناي تحصيلات، مهارت‌ها، تجارب و اندوخته‌هايشان انتخاب مي‌شوند. علاوه بر اين كاركنان آموزش‌هاي مختلفي را جهت ارتقاء وضعيت آگاهي كاركنان در طول دوران خدمتشان مي‌بينند.

 

2-2-6- صلاحيت، آگاهي و آموزش

در شرکت مسئول آموزش مطابق با فرآيند آموزش به شماره P102-03  نيازهاي آموزشي كاركنان را شناسايي نموده و بر حسب سطح آگاهي، نوع فعاليت و ميزان تأثير آن بر كيفيت ، محیط زیست و ایمنی برنامه‌هاي آموزشي را براي كاركنان تدارك ديده است.سوابق آموزشي كاركنان طبق روش اجرايي كنترل مستندات و سوابق به شماره P103-02,P104-01 در واحد آموزش  نگهداري مي‌شود.

همچنین بر اساس بند 2-4-4  سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی ، شرکت صلاحيت کارکناني که وظايف آنها براي سیستم مدیریت زیست محیطی و ايمني و بهداشت شغلي موثر مي باشد تعيين نموده است.

به منظور حصول اطمينان از آگاهي کارکنان در هر بخش و سطح از سازمان نسبت به موارد ذيل ، فرآيند آموزش به  شماره P102-03 تدوين و اجرا ميگردد.

الف) اهميت انطباق عملکرد الزامات با خط مشي، روشهاي اجرايي زیست محیطی و ايمني و بهداشت، الزامات سیستم زیست محیطی و ايمني و بهداشت شغلي .

ب) تاثيرات زیست محیطی و ايمني و بهداشت شغلي اعم از بالفعل و بالقوه حاصل از عمليات آنان و منافع ناشي از عملکرد بهبود يافته.

ج) عواقب بالقوه حاصل از عدم اجراي دستورالعمل هاي کاري که بر فعاليتهاي عملياتي و ميزان رضايت مشتری تاثير ميگذارد.

در اين روش اجرايي سطوح مختلفي از مسئوليت، توانايي، تحصيلات و ريسک و جنبه های بارز لحاظ گرديده است.

 

3-6- زيرساخت‌ها

در شرکت زيرساخت‌ها و امكانات مورد نياز براي تدارك و ارائه محصول (پروژه ها) و خدمات منطبق با نيازهاي مشتريان  تعيين و فراهم شده است، اين امكانات شامل موارد زير مي‌شود.

الف) فضاي كاري و امكانات لازم

ب) تجهيزات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري

همچنین بر اساس بند 1-4-4  سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی ، مديريت ارشد شرکت ، منابع لازم و ضروري از جمله منابع انساني ، مهارتهاي تخصصي فن آوري و منابع مالي را  براي اجرا ، کنترل و بهبود سيستم مديريت زیست محیطی و ايمني و بهداشت فراهم آورده است.

 

4-6- محيط كاري

در شرکت تلاش بر اين است كه عوامل فيزيكي و انساني محيط كار مورد توجه قرار گيرد. از آنجائيكه اين عوامل در انگيزش و رضايت كاركنان و افزايش توان بالقوه اجرايي پرسنل و افزايش توان بالقوه اجرايي سازمان تاثير دارد مورد بررسي و توجه قرار مي گيرد. در اين راستا مديريت ارشد اقدام به استقرار سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي براساس استاندارد  OHSAS 18001:2007 نموده است  تا موارد زير تحت كنترل قرار گيرد :

  - روش‌ها و محيط خاص

  - عوامل فيزيكي شامل گرما، سرما و نور و....

7- تحقق محصول

تحقق محصول در شرکت براساس برنامه‌ريزي تحقق محصول ، فرآيندهاي مرتبط با مشتري ، خريد و تداركات ، اجرايي پروژه و ارائه خدمات‌ ، كنترل تجهيزات پايش و اندازه‌گيري صورت میپذیرد که توضیحات لازم در بندهای مرتبط ذکر شده است .

 

 

 

 

 

 

همچنین بر اساس بند 4-4  سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی ،  اجرا و عمليات مطابق شکل ذیل میباشد :

اجراء و

عمليات

مميزي

نتايج اندازه گيري عملکرد

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

1-7- برنامه‌ريزي تحقق محصول  

در شرکت فرآيندهاي مورد نياز براي تدارك و ارائه  محصول و خدمات ، برنامه‌ريزي و اجرا شده است و همچنين اين فرآيندها در تطابق با نيازمندي‌هاي ديگر سيستم مديريت یکپارچه ( IMS ) است و كليه فرآيندها را در دسترس واحدهاي مربوطه قرار داده است.

 در برنامه‌ريزي تحقق محصول ، سازمان  موارد زير را تعيين نموده است:

اهداف و نيازمندي ‌هاي تعيين شده براي محصول /خدمات و مقررات و الزامات قانوني

نياز به استقرار فرآيندها و مدارك و فراهم‌سازي منابع و امكانات خاص براي محصول / خدمات

تصديق، صحه‌گذاري و تأييد فعاليت‌ها و معيارهاي پذيرش

سوابقي كه جهت ايجاد اطمينان از تطابق فرآيندها و محصول منتج از آن مورد نياز است.

همچنین بر اساس بند 6-4-4  سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی ، مديريت ارشد سازمان از تحت کنترل بودن فعاليت هاي اجرایی و پشتيباني به صورت ايمن و سازگار با محیط زیست و نيز محيط کار مناسب مطابق با شرايط اصول محیط زیست و ايمني و بهداشتي در شرکت اطمينان حاصل مي نمايد.

 

2-7- فرآيندهاي مرتبط با مشتري

1-2-7- تعيين نيازمندي‌هاي مرتبط با محصول

در شرکت هدف نهايي رضايت مشتري  است، لذا سازمان خود را موظف مي‌داند  تا نسبت به كليه نيازمندي‌هاي  مشتري  حساس و آنها را تأمين نمايد اين نيازمندي‌ها موارد زير را در بر مي‌گيرد:

الف) كليه نيازمندي‌هايي كه از طرف مشتري  اعلام مي‌شود شامل نيازمندي‌هاي مربوط به تحويل ، ایمنی و پیامدهای زیست محیطی

ب) كليه نيازمندي‌هايي كه از طرف مشتري  اعلام نشده است، اما وقتي شناسايي شوند براي استفاده‌اي خاص يا مشخص مورد نياز ميباشند.

ج) نيازمندي‌هاي قانوني و مقرراتي مرتبط با محصول و محيط زسيت و ایمنی

د) هر نيازمندي اضافي تعيين شده از سوي مشتري .

همچنین بر اساس بند 1-3-4  سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی ، شرکت به اقدام به تدوين و برقراري روش اجراي شناسايي جنبه های زیست محیطی و ارزیابی آنها و شناسایی خطر ، ارزيابي و کنترل ريسک ها نموده است که اين اقدامات شامل فعاليت هاي عادي و غيرعادي، فعاليت هاي تمام کارکناني که به محل کار دسترسي دارند و همچنين فراهم آوردن امکانات لازم در شرکت ميباشد .

همچنین بر اساس بند 2-3-4  سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی ، شرکت به منظور شناسايي و دستيابي به الزامات قانوني و ساير مقررات ، روش اجرايي با همين عنوان به شماره HSE-P118-00 تدوين نموده و اجراء مي نمايد و علاوه بر آن در دوره هاي زماني مناسب اين اطلاعات به روز گرديده و به اطلاع کارکنان و ساير طرفهاي ذينفع رسانده مي شود.

همچنین بر اساس بند 6-4-4  سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی ، مديريت ارشد سازمان از تحت کنترل بودن فعاليت هاي اجرایی و پشتيباني به صورت ايمن و سازگار با محیط زیست و نيز محيط کار مناسب مطابق با شرايط اصول محیط زیست و ايمني و بهداشتي در شرکت اطمينان حاصل مي نمايد. به همين مــنظور روش اجرايي کنترل عمليات و شناسایی جنبه ها و خطرات و ارزیابی آنها HSE-P117-00 تدوين شده است همچنين دستورالعمل هاي کاري جهت موقعيتهايي که ممکن است جنبه های زیست محیطی یا ريسک ها در آنان حادث شوند را تهيه شده و اقدامات کنترلي براي اين جنبه های زیست محیطی یا ريسک ها تشريح ميشود.

 

2-2-7- بازنگري نيازمندي‌هاي مرتبط با محصول

شرکت بازنگري نيازمنديهاي مرتبط با محصول را  مقدم بر تامين محصول براي مشتري دانسته و پس ازبازنگري از موارد زير اطمينان حاصل مي نمايد :

الف ) تعريف کامل نيازمنديهاي محصول ، محيط زيست و ايمني

ب ) تعريف کامل نيازمنديها يا پروژه ها و کنترل آن با اطلاعات موجود در شرکت .

ج ) توانائي سازمان جهت برآوردن نيامنديهاي تعريف شده .

سوابق نتايج بازنگري ها و اقدامات انجام شده ،  نگهداري ميگردد. در جائيکه مشتري  هيچ بيانيه مستند شده اي اعلام  ننموده باشد اين نيازمنديها در سازمان بررسي و تائيد مي شود و بعد پذيرفته ميشود.

در جائيکه نيازمنديهاي محصول تغيير يافته باشد سازمان از اصلاح مدارک مربوطه اطمينان يافته و از آگاهي پرسنل در ارتباط با اين اطلاعات در جهت تغيير نيازمنديها نيز مطمئن ميگردد.

همچنین بر اساس بند 1-3-4  سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی ، شرکت اقدام شناسايي جنبه های زیست محیطی و ارزیابی آنها و شناسایی خطر ، ارزيابي و کنترل ريسک ها نموده است که اين اقدامات شامل فعاليت هاي عادي و غيرعادي، فعاليت هاي تمام کارکناني که به محل کار دسترسي دارند و همچنين فراهم آوردن امکانات لازم در شرکت ميباشد .

همچنین بر اساس بند 6-4-4  سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی ، مديريت ارشد سازمان از تحت کنترل بودن فعاليت هاي اجرایی و پشتيباني به صورت ايمن و سازگار با محیط زیست و نيز محيط کار مناسب مطابق با شرايط اصول محیط زیست و ايمني و بهداشتي در شرکت اطمينان حاصل مي نمايد.

 

 3-2-7- ارتباط با مشتري

جهت ارتباطات مؤثر با مشتري  اقدامات زير صورت گرفته است:

الف) هرگونه اصلاحيه در مورد تغييرات اعلام شده توسط شركت دريافت و بررسي شده و تغييرات صورت مي‌گيرد .

ب) در مورد اندازه گيري رضايت و رسيدگي به شكايات مشتريان نيز پس از دريافت نظرات و شكايت از مشتريان و ذينفعان مطابق  روش اجرایی نظرسنجی و پایش رضایت و شکایت مشتریان P114-02 طبق دستور مديرعامل اقدامات لازم صورت مي‌گيرد.

ج) نظرات مشتريان  طي فرم ارزيابي رضايت مشتريان به شماره F114-01-01جمع آوري شده و درجلسه بازنگري مديريت مورد بررسي قرار ميگيرد .

همچنین بر اساس بند 3-4-4  سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی ، شرکت ، در قالب روش هاي اجرايي مستند شده با عنوان روش اجرايي ارتباطات و مشاوره به شماره HSE-P119-00  اقدام به مشاوره و ايجاد ارتباط با کارکنان خود و طرفهاي ذينفع نموده است.

در اين راستا، کارکنان و طرفهاي ذينفع در مورد مسائل زیست محیطی و بهداشتي و ايمني توجيه مي شوند و همچنين هر يک از کارکنان يا طرفهاي ذينفع مي توانند پيشنهادات خود را جهت ايجاد تغييرات در سيستم زیست محیطی و ايمني و بهداشت که منجر به بهبود در سيستم مديريت زیست محیطی و ايمني و بهداشت محيط ميگردد را به صورت کتبي به نماينده مديريت جهت بررسي و اقدام مقتضي ارائه نمايند.

 

3-7- طراحي و توسعه

اين بند از استاندارد ISO 9001:2008  در شرکت کاربرد ندارد و فقط جهت حفظ نظام شماره گذاري ذکر گرديده است

 

4-7- خريد

1-4-7- فرآيند خريد

از آنجا كه كيفيت محصول در جلب رضايت مشتريان تأثير مي‌گذارند، شرکت با برقراري سيستم‌هاي كنترل و بازرسي در پي آنست كه اطمينان حاصل نمايد كه تمامي مواد و قطعات تأمين شده از منابع بيروني سازمان ، نيازمندي‌هاي سازمان و مشتريان را برآورده مي‌سازد. خريد اينگونه مواد و قطعات از مسئوليت‌هاي واحد بازرگاني است. در مورد خريد كالا (ملزومات)، واحد خريد بر اساس فرآيند خريد به شماره P111-01 فرم درخواست خريد كالا به شماره F111-01-01  اقدام به خريد مي نمايد. تامين كنندگان توسط واحد خريد و براساس دستورالعمل ارزيابي تامين‌كنندگان  به شماره   P112-02   مورد ارزيابي قرار گرفته و تاييد مي شوند.

مدير واحد تدارکات ، مسئول ارزيابي تامين كنندگان مي‌باشند. ايشان بايد سوابق ارزيابي تامين كنندگان را تكميل  و از كليه كالاها و خدمات نامنطبق مربوط به تك تك آنها پيشينه‌اي نگهداري نمايند. از اين سوابق مي‌توان براي بررسي و نظارت بر عملكرد آنها استفاده كرد. تأمين كنندگان و عرضه كنندگان منظم مورد ارزيابي قرار مي‌گيرند. اگر اين عرضه‌كنندگان طبق دستورالعمل ارزيابي فوق‌الذكر، حداقل امتيازات تعيين شده را كسب نمايند، آنها را مي‌توان در فهرست عرضه‌كنندگان و يا تأمين كنندگان تأييد شده قرار داد. سوابق مربوط به اين ارزيابي‌ها طبق روش اجرايي كنترل مستندات و سوابق به شماره  P103-02,P104-01در واحد بازرگاني  و تداركات نگهداري مي‌گردد.

همچنین بر اساس بند 6-4-4  سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی ، مديريت ارشد سازمان از تحت کنترل بودن فعاليت هاي پشتيباني از جمله خريد اقلام و قطعات به صورت ايمن و سازگار با محیط زیست و نيز محيط کار مناسب مطابق با شرايط اصول محیط زیست و ايمني و بهداشتي در شرکت اطمينان حاصل مي نمايد. به همين مــنظور روش اجرايي کنترل عمليات به شماره HSE-P117-00 تدوين شده است . همچنين دستورالعمل هاي کاري جهت موقعيتهايي که ممکن است جنبه های زیست محیطی یا ريسک ها در آنان حادث شوند را تهيه شده و اقدامات کنترلي براي اين جنبه های زیست محیطی یا ريسک ها تشريح ميشود.

از جمله اقداماتي که جهت کنترل عمليات خريد در شرکت مورد استفاده قرارميگيرند عبارت است از بازرسي مواد و مصالح وارده ، مواد شيميايي يا مواد اوليه خطرناکي که وارد کارگاهها مي شوند از نظر تاثيرات زيست محيطي و ايمني مورد بازرسي قرار ميگيرند و نتايج حاصله مستند ميشود.  كنترل اقلام وارده  براساس  MSDS و روش اجرايي بازرسي و آزمون P113-01  و دستورالعمل ايمني انبارهاW109-00انجام مي گيرد .

 

2-4-7- اطلاعات خريد

در ارتباط با خريد خدمات از شرکتها و گارگاهها ، اطلاعات خريد طبق  بازديد به عمل آمده ، بررسي شده و در صورت نياز قبل از عقد قرارداد ، جلساتي بين مسئولين شرکتها و نمايندگان واحد تدارکات جهت برطرف نمودن ابهامات احتمالي تشكيل مي‌گردد. در مورد خريد كالا (قطعات ماشين آلات)، كليه سفارشات خريد حاوي اطلاعات لازم در مورد اقلام مورد نياز مي‌باشند.

همچنین بر اساس بند 6-4-4  سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی ، مديريت ارشد سازمان از تحت کنترل بودن فعاليت هاي پشتيباني به صورت ايمن و سازگار با محیط زیست و نيز محيط کار مناسب مطابق با شرايط اصول محیط زیست و ايمني و بهداشتي در شرکت اطمينان حاصل مي نمايد. بدين منظور MSDS  تحت عنوان مشخصات ايمني اقلام و مواد و مصالح تهيه شده و در اختيار واحد خريد قرار گرفته است و در هنگام خريد مورد استفاده قرار مي گيرد.

 

3-4-7- تصديق کالاي خريداري شده

در شرکت ، كليه کالاهاي خريداري  شده توسط واحد خريد  طبق فرآيند بازرسي و آزمون به شماره P113-01مورد كنترل و تصديق قرار مي‌گيرد.

همچنین بر اساس بند 6-4-4  سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی ، روش اجرايي کنترل عمليات به شماره   HSE-P1I7-00 تدوين شده است .

مصالح ، مواد شيميايي يا مواد اوليه خطرناک که جهت استفاده در اجراي عمليات  وارد کارگاهها مي شوند از نظر تاثيرات زيست محيطي و ايمني مورد بازرسي قرار ميگيرند و نتايج حاصله مستند ميشود. جهت كنترل اقلام وارده از فرم هاي MSDS  و فرآيند بازرسي و آزمون به شماره   P113-01  و دستورالعمل ايمني انبارها W109-00 استفاده مي شود .

 

5-7- تدارك‌ توليد محصول

1-5-7- كنترل‌ توليد محصول

عمليات‌ و فعاليتهاي‌ توليد محصول در سطح شرکت بر اساس روش اجرايي توليد  و دستورالعمل‌هاي مربوطه انجام مي‌شود. لازم‌ به‌ يادآوري‌ است‌ كه‌ بايستي‌ در كليه‌ مراحل‌ توليد محصول  اطمينان‌ حاصل‌ نمود كه‌ شرايط در محدوده‌ شرايط اعلام‌ شده‌ در فرآيندها و دستورالعمل‌هاي مربوطه است. نظارت‌ دائمي‌ بر نحوه توليد محصول از وظايف‌ واحد توليد مي‌باشد . جهت‌ بهبود كيفيت‌ محصول ‌، در صورت‌ نياز‌ با استفاده‌ از نتايج حاصل‌ از فعاليتهاي‌  توليد محصول ،  سوابق‌ ، پيشنهادها و نظرات‌ مسئولين واحدها  و مديرعامل / نماينده مديريت ‌ مي‌توان تغييراتي‌ را در عملكرد واحدها اعمال‌ نمود . در هر يك‌ از مراحل‌ ، بر اساس فرآيندهاي مربوطه ، افراد واجد شرايط و مسئول‌ انجام‌ كارها و فعاليتها انتخاب‌ و به كار مشغول‌ ميباشند.  از سوي‌ ديگر، سوابق‌ مربوط به‌ فعاليت‌هاي توليد محصول براساس‌ روش‌ اجرايي‌ كنترل‌ سوابق‌  به ‌شماره P104-01 حفظ و نگهداري‌ مي‌گردد.

همچنین بر اساس بند 6-4-4  سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی ، مديريت ارشد سازمان از تحت کنترل بودن فعاليت هاي اجرایی و پشتيباني به صورت ايمن و سازگار با محیط زیست و نيز محيط کار مناسب مطابق با شرايط اصول محیط زیست و ايمني و بهداشتي در شرکت اطمينان حاصل مي نمايد. به همين مــنظور روش اجرايي کنترل عمليات به شماره HSE-P117-00 تدوين شده است همچنين دستورالعمل هاي کاري جهت موقعيتهايي که ممکن است جنبه های زیست محیطی یا ريسک ها در آنان حادث شوند را تهيه شده و اقدامات کنترلي براي اين جنبه های زیست محیطی یا ريسک ها تشريح مي­شود.

از جمله اقداماتي که جهت کنترل عمليات در شرکت مورد استفاده قرارميگيرند، عبارتند از:

الف) بازرسي ايمني در کارگاهها :

شامل :

بازرسي مواد وارده: مواد شيميايي يا مواد اوليه خطرناک که جهت استفاده در اجراي عمليات وارد کارگاهها مي شوند از نظر تاثيرات زيست محيطي و ايمني مورد بازرسي قرار ميگيرند و نتايج حاصله مستند ميشود. جهت كنترل اقلام وارده از فرم هاي MSDS و روش اجرايي بازرسي و آزمون و دستورالعمل ايمني انبارها  تدوين و مورد استفاده قرار گرفته است .

نظارتهاي ايمني و زيست محيطي : فرآيندهاي اجرايي و محل هاي کاري و عملياتي به طور دوره اي توسط مسئول ايمني و بهداشت شغلي تحت  نظارت قرار مي­گيرد .

بازرسي فني تجهيزات و ماشين آلات: در دوره هاي زماني برنامه ريزي ماشين آلات و تجهيزاتي که تاثيرات زيست محيطي و  ايمني آنها از اهميت ويژه ای برخوردار می باشد توسط مسئولين مربوطه مورد بازرسي هاي فني قرار مي گيرد .

کنترل تجهيزات پيمانکاران: هنگاميکه پيمانکاران فرعي براي انجام امور اجرايي وارد کارگاه ميشوند، کنترلهاي مناسبي بر روي تجهيزات پيمانکاران نيز بعمل مي آيد.

شناسايي وظايف خطرناک: کليه وظايف خطرناک در فعاليت هاي اجرایی و پشتيباني مورد شناسايي قرار ميگيرند و دستورالعمل کاري مناسب با ماهيت آنان تدوين و در اختيار کارکنان گذارده ميشوند. در اين دستورالعمل ها صلاحيت افراد جهت انجام وظايف خطرناک مشخص گرديده است.

بازديد از سيستم هاي آلاينده محيط زيست : كليه سيستم هاي آلاينده از جمله خروجي اگزوز ژنراتورها ،ماشين آلات سنگين ، نيمه سنگين ، پسآب بچينگ و سنگ شكن به صورت مداوم مطابق دستورالعمل بازديد از ماشين آلات كارگاهها مورد بازديد قرار ميگيرند.

كنترل زباله ها و ضايعات : كليه زباله ها و ضايعات پس از تفكيك و جداسازي مطابق دستورالعمل كنترل ، انتقال و دفع ضايعات و زباله ها به شماره HSE-W206-00 دفع ميگردد.

 

2-5-7- صحه‌گذاري‌ فرآيندهاي‌ توليد محصول و ارائه خدمات‌

شرکت نسبت به تصديق کليه فرايند ها جهت اجراي عمليات اقدام نموده و کليه نتايج خروجي اين عمليات مورد تصديق قرار ميگيرد .

تصديق فرايند ها شامل اقدامات زير مي باشد .

معيار تعريف شده براي بازنگري و تائيد فرايندها

تائيديه تجهيزات و پرسنل

کاربرد روش هاي اجرائي و متد هاي خاص

نيازمنديهاي سوابق درباره تصديق

تصديق فرايند تولید مطابق فرايند تولید به شماره هاي P108-02 کنترل مي گردد و سوابق اينگونه تصديق ها در کارگاه و دفتر فني مطابق روش اجرائي کنترل مستندات و سوابق به شماره P104-01,P103-02 نگهداري مي شود .

همچنین بر اساس بند 6-4-4  سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی ، مديريت ارشد سازمان از تحت کنترل بودن فعاليت هاي اجرایی و پشتيباني به صورت ايمن و سازگار با محیط زیست و نيز محيط کار مناسب مطابق با شرايط اصول محیط زیست و ايمني و بهداشتي در شرکت اطمينان حاصل مي نمايد.

 

3-5-7- شناسايي و رديابي

در شرکت در مراحل مختلف توليد رديابي‌هاي لازم طبق سوابق مربوطه صورت مي‌پذيرد. همچنين در موارد مقتضي در مراحل مختلف، محصولات  مورد نظر  با روش مناسبي (تابلو ، برچسب. .  .) مورد شناسايي قرار مي‌گيرد. وضعيت محصول توليد شده نيز با توجه به كنترلها و بازرسي‌هاي انجام شده در برخي موارد مشخص مي‌گردد.

4-5-7- اموال مشتري

  از آنجائيكه مشتري  هيچگونه كالا و مدركي را براي شرکت تدارك نمي نمايد لذا  اين عنصر از استاندارد  ISO 9001:2008 در شرکت كاربرد ندارد و فقط براي حفظ سيستم شماره‌گذاري به آن اشاره شده است.

 

5-5-7- نگهداري محصول

محصولات توليد شده در شركت طي روش اجرايي انبارش محصول به شمارهP109  نگهداري و تحت كنترل ميباشد.

 

6-7- كنترل تجهيزات پايش و اندازه‌گيري

در شرکت کليه تجهيزات بازرسي و اندازه گيري که فهرست آنها در يک ليست اصلي ثبت شده است و بر کيفيت محصول تاثير مي­گذارند طبق روش اجرايي  کاليبراسيون به شماره P106-02 تحت کاليبراسيون ، کنترل و تنظيم قرار دارد و براي هر يک از آنها يک شماره واحد در نظر گرفته شده است تا قابل رديابي باشند . از سوي ديگر براي نشان دادن وضعيت کاليبره بودن اين تجهيزات برچسب هاي تهيه شده است که نشان دهنده تاريخ آخرين کاليبراسيون انجام بر روي آن مي­باشد . سوابق کاليبراسيون بر اساس روش اجرايي کنترل مستندات  به شماره P103-02 توسط واحد کنترل کيفيت نگهداري و در پرونده کاليبراسيون ثبت ميگردد. لازم به يادآوري است براي کاليبره نمودن اين تحهيزات ، قبل از استفاده ، فواصل زماني از پيش تعيين شده اي مشخص شده است که جرئيات آن در روش اجرايي کاليبراسيون آمده است .

همچنین بر اساس بند 1-5-4  سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی ، شرکت به منظور پايش و اندازه گيري عملکرد سيستم زیست محیطی و ايمني و بهداشتي خود تجهیزات اندازه گیری عوامل زيان آور و جنبه هاي زيست محيطي در صورت وجود تحت کنترل قرار گرفته و طبق روش اجرايي  کاليبراسيون به شماره  P106-02تحت کاليبراسيون ، کنترل و تنظيم قرار میگیرند.

 

8- اندازه‌گيري‌، تجزيه‌ و تحليل‌ و بهبود

1-8- كليات‌

در شرکت فرآيندهاي‌ مورد نياز براي‌ پايش‌، اندازه‌گيري‌، تجزيه‌ و تحليل‌ و بهبود با اهداف‌ زير برنامه‌ريزي ‌شده‌ است‌ :

الف‌) اثبات‌ انطباق‌ محصول (پروژه ها)‌ و رعايت مقررات و الزامات قانوني

ب) حصول‌ اطمينان‌ از تطابق‌ نياز سيستم مديريت یکپارچه( IMS )

ج)  بهبود مستمر اثربخشي‌ نياز سيستم مديريت یکپارچه( IMS )

همچنین بررسي و اقدام اصلاحي بر اساس بند 5-4  سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی ، مطابق شکل ذیل میباشد :

 

عمليات و اجراء

مميزي

بررسي و اقدام اصلاحي

بازنگري مديريت

باز خور نتايج اندازه گيري عملکرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همچنین  بر اساس بند 1-5-4  سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی ، شرکت به منظور پايش و اندازه گيري عملکرد سيستم زیست محیطی و ايمني و بهداشتي خود، اقدام به تهيه يک دستورالعمل مدون تحت عنوان پايش و اندازه گيري عملکرد سيستم زیست محیطی و ايمني و بهداشت با شماره  HSE-W203-00نموده است.

 

 

اين دستورالعمل شامل:

الف) اندازه گيري هاي کمي و کيفي متناسب با نيازهاي سازمان باشد.

ب ) تا حدي شامل پايش و کنترل باشد كه اهداف زیست محیطی و بهداشتي و ايمني سازمان محقق گردد.

ج ) شامل اقدامات منظم براي پايش عملکرد سيستم از جمله انطباق با برنامه هاي مديريت زیست محیطی و ايمني و بهداشت، معيارهاي عملياتي، الزامات قانوني و نيازمنديهاي مشتريان باشد.

ثبت داده ها و نتايج حاصل از اندازه گيري ها جهت انجـام اقدامـات اصـلاحي وپيشگيـرانه مي باشد.

 

2-8- پايش‌ و اندازه‌گيري‌

1-2-8- رضايت‌ مشتري

رضايت‌ مشتريان بعنوان‌ يكي‌ از كانونهاي‌ توجه‌ سازمان طبق‌ روش اجرایی‌ نظرسنجی و پایش رضایت و شکایت  مشتريان به‌ شماره P114-02  اندازه‌گيري‌ مي‌شود.روش‌ جمع‌آوري‌ و استفاده‌ از اطلاعات‌ مرتبط با رضايت‌ مشتريان در اين‌ دستورالعمل‌ قيد شده‌ است‌.

 

2-2-8- مميزي‌ داخلي‌

در شرکت ، مميزي‌هاي‌ داخلي‌ براي‌ تعيين‌ صحت‌ و سقم‌ اين‌ موضوع‌ كه‌ فعاليتهاي‌ كيفي‌ با ترتيبات‌ برنامه‌ريزي‌ شده‌ مطابقت‌ دارند يا نه‌ و همينطور براي‌ تعيين‌ اثر بخشي‌ سيستم‌ انجام‌ ميشود .اين‌ مميزي‌ها براساس‌ برنامه‌هاي‌ از پيش‌ تنظيم‌ شده ‌در هر 12 ماه  انجام‌ و نتايج‌ و اقدامات‌ اصلاحي‌ حاصل‌ از آن‌ به‌ اطلاع‌ نماينده‌ مديريت‌ و مديريت‌ عامل ميرسد.  براي‌ تعيين‌ پايان‌ اقدامات‌ اصلاحي‌، در دوره‌هايي‌ مشخص‌، مميزي‌ مجدداً  تكرار ميگردد.  نماينده‌ مديريت ‌، يك‌ پرونده‌ از مميزي‌هاي‌ انجام‌ شده‌ قبلي‌ را همراه‌ با نتايج‌ و اقدامات‌اصلاحي‌ مربوطه‌ نگهداري‌ مي‌نمايد . مميزيهاي‌ داخلي‌ بوسيله‌ كاركناني‌ مستقل‌ از آنهايي‌ كه‌ مسئوليت‌ مستقيمي‌ در فعاليت‌ مورد مميزي‌ را بعهده‌ دارند انجام‌ ميگيرد . نتايج‌ اين‌ مميزي‌ها به‌ اطلاع‌ مسئولين ‌واحدهاي‌ مميزي‌ شونده‌ ميرسد . ايشان‌ موظفند به‌ موقع‌، اقدامات‌ اصلاحي‌ درخواست‌ شده‌ را براي‌ رفع‌ عدم ‌تطابق‌هاي‌ مشاهده‌ شده‌ اعمال‌ نمايند . سوابق‌ مميزي‌ها طبق‌ روش‌ اجرايي‌ كنترل‌ سوابق‌ به‌ شمارهP104-01ثبت‌ و نگهداري‌ ميگردد. ضمناً نتايج‌ مميزي‌هاي‌ داخلي‌ يكي‌ از ورودي‌هاي‌ اصلي‌ ‌بازنگري‌ مديريت‌ است‌. مميزي‌هاي‌ داخلي‌ براساس‌ روش‌ اجرايي‌ مميزي‌ داخلي‌ به‌ شماره P116-01 انجام‌ مي‌شود.  بعلاوه‌ گروه‌ مميزان‌ داخلي‌ نيز براساس‌ حكم‌ مديريت‌ انتخاب‌ و مشغول‌ بكار مي‌شوند

همچنین بر اساس بند 4-5-5 سیستم مدیریت زیست محیطی و بند 4-5-4 سیستم ایمنی و بهداشت شغلی ، در شركت ، سيـــستم مديريت زیست محیطی و ايمني و بهداشت به گونه اي طراحي شده است تا مميزي هاي داخلي واحدهاي اجرايي به صورت منظم و در فواصل زماني طرح ريزي شده به اجرا درآيند تا مشخص گردد که آيا سیستم  مديريت زیست محیطی و ايمني و بهداشت:

الف) با ترتيبات برنامه ريزي شده براي مديريت زیست محیطی و ايمني و بهداشت شغلي و از جمله نيازمنديهايISO 14001 و
 OHSAS 18001 به لحاظ عملکرد انطباق دارد يا خير؟

ب ) آيا به طور مؤثر اجرا و نگهداري شده است يا خير؟

براساس همين نيازمندي، يک برنامه مميزي با در نظر گرفتن وضعيت واحدهاي مورد مميزي و نيز با توجه به نتايج مميزيهاي قبلي، طرح ريزي و تهيه شده است. اين برنامه نشان ميدهد که در طول هر دوره، هر يک از موضوعات در چه زماني مميزي خواهند شد.

معيارهاي مميزي، دامنه کاربرد مميزي، فواصل مميزي و روش انجام آن در قالب روش اجرايي مميزي داخلي به شماره  P116-01 تشريح گرديده است.

همانگونه که در روش اجرايي مذکور تشريح گرديده است، مميزان داخلي براساس ضوابط مشخص انتخاب مي گردند، به نحوي که اطمينان حاصل شود که مميزان کار خود را مميزي نمي کنند.

مسئوليت کلي برنامه ريزي و هدايت مميزيهاي داخلي در شرکت بر عهده نماينده مديريت ميباشد. مدير/ مسئول حيطه اي که مورد مميزي قرار ميگيرد، چنانچه گزارش عدم انطباقي را در قالب نتايج و گزارش مميزي دريافت نمايد، موظف است اقداماتي را که در جهت برطرف سازي عدم انطباقهاي مشاهده شده و نيز رفع علل آنها ضروري به نظر مي رسند، بدون تأخير به مورد اجرا بگذارد يا بر انجام آنها نظارت نمايد.

همچنين مسئوليت انجام پيگيري هاي لازم در خصوص نتايج مميزيهاي داخلي و ارائه گزارشات لازم با نماينده مديريت ميباشد. نکته مهم اينکه خلاصه اي از نتايج مميزيهاي داخلي بعنوان يکي از ورودي­هاي بازنگري مديريت، مورد بررسي قرار مي گيرند.

 

3-2-8- پايش‌ و اندازه‌گيري‌ فرآيندها

فرآيندهاي مورد‌ نياز سيستم مديريت یکپارچه( IMS )‌ شرکت با روشهاي‌ مناسبي‌ مطابق فرم پايش و اندازه گيري فرآیندها F115-02-00  اندازه‌گيري‌ مي‌شوند.  هروقت‌ نتايج ‌مورد نظر حاصل‌ نشده‌ باشد ، اقدامات‌ اصلاحي‌ و پيشگيرانه‌ مطابق‌ روش‌ اجرايي‌ اقدامات‌ اصلاحي‌ و پيشگيرانه‌ به شماره P110-01 صورت‌ مي‌گيرد.

همچنین بر اساس بند 1-5-4 سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی ، شرکت به منظور پايش و اندازه گيري عملکرد سيستم زیست محیطی و ايمني و بهداشتي خود، اقدام به تهيه يک روش اجرايي مدون تحت عنوان پايش و اندازه گيري عملکرد سيستم زیست محیطی و ايمني و بهداشت با شماره HSE-W203-00 نموده است.

 

 

 

4-2-8- پايش‌ و اندازه‌گيري‌ محصول

در شرکت ويژگيهاي‌ محصول و خدمات براي‌ تصديق‌ اينكه‌ اين‌ نيازمنديها تأمين‌ شده‌اند، پايش‌ و اندازه‌گيري‌ مي‌شوند، چگونگي‌ انجام‌ اين‌ پايش‌ها در فرآيند بازرسي و آزمون به شماره P113-01   تشريح شده‌اند. سوابق‌ اين‌ اندازه‌گيريها طبق‌ روش‌ اجرايي‌ كنترل‌ سوابق‌ به‌ شماره‌ P104-01  نگهداري‌ مي‌شوند.

همچنین بر اساس بند 1-5-4 و 2-5-4 سیستمهاي مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی ، شرکت به منظور  پايش و اندازه گيري   عملکرد سيستم زیست محیطی و ايمني و بهداشتي خود و ارزيابي تطابق ، اقدام به تهيه يک روش اجرايي مدون تحت عنوان پايش و اندازه گيري عملکرد سيستم زیست محیطی و ايمني و بهداشت با شماره HSE-W203-00 نموده است.

 

3-8- كنترل‌ محصول (پروژه ها)‌ نامنطبق‌

درصورت‌ بروز عدم‌ تطابق‌ در كليه‌ مراحل‌ ورود كالا‌ (ملزومات)  ، اجراي عمليات عمراني و پروژه ، واحدهاي مربوطه‌ به‌ بررسي‌ و تصميم‌گيري‌ مي‌پردازند . در چنين‌ شرايطي‌ بايد بررسيهاي‌ كامل‌ روي‌ علل‌ بروز عدم‌ تطابق‌ مشاهده‌ شده‌ انجام‌ شود.  در سازمان كنترل‌ موارد عدم‌ تطابق ‌، كنترل‌ روي‌ محصولات ‌ نامنطبق‌ را شامل‌ ميشود كه‌ خود شناسايي‌،  مستند سازي‌ ، ارزيابي‌ ، جداسازي (در صورت‌ امكان) و تعيين‌ تكليف محصول (پروژه ها)‌ نامنطبق‌ را در برمي‌گيرد. كليه‌ اين‌ فعاليتها مطابق‌ با روش‌ اجرايي‌ كنترل‌ محصول نامنطبق‌ به‌ شماره P105-02   انجام‌ ميشود.

مسئوليت‌ تعيين‌ تكليف‌ و بازنگري‌ محصول نامنطبق‌ در روش‌ اجرايي‌ فوق‌ تعريف‌ شده‌ است‌.  

محصول ‌نامنطبق‌ ممكن‌ است‌ :

الف‌(  دوباره‌ كاري‌ و اصلاح‌ شود

ب‌ ) با اجازه‌ ارفاقي‌ پذيرفته‌ شود

چنانچه‌ مواد و مصالح تامين شده‌ از سوي تامين كنندگان‌ نيز‌ نامنطبق‌ باشد طبق‌ روش‌اجرايي‌ كنترل‌ محصول (پروژه ها)‌ و خدمات  نامنطبق‌ با آن‌ برخورد مي‌گردد. جهت‌ تعيين‌ و رفع‌ عدم‌ تطابق‌هاي‌ مشاهده‌ شده‌ مجددا نسبت‌ به‌ كنترل‌ آنها اقدام‌ ميشود.

 چگونگي دوباره كاري‌ها و عدم‌ انطباق‌هاي‌ پذيرفته‌ شده‌ نيز ثبت‌ مي‌گردد تا وضعيت‌ واقعي‌ آنرا نشان‌ بدهد. محصولات (عملیات ) دوباره كاري‌ شده‌ نيز مجدداً  مورد بازرسي‌ قرار مي‌گيرند.

محصول نامنطبقي كه مجاز به ترخيص با اجازه ارفاقي مي‌باشند در روش اجرايي كنترل محصول نامنطبق مشخص شده‌اند.

 

همچنین بر اساس بند 7-4-4 سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی ، به لحاظ اينکه احتمال وقوع حوادث در وضعيت هاي اضطراري در قسمت هاي مختلف کارگاه زياد ميباشد، لذا در نظر داشتن برنامه هايي جهت شناسايي و چگونگي عملکرد در زمان بروز حوادث اضطراري کاملاً محسوس ميباشد. لذا ، شرکت اقدام به تهيه يک دستورالعمل تحت عنوان آمادگي و واکنش در وضعيت اضطراري HSE-W210-00 نموده است که در آن چگونگي شناسايي و برنامه هاي آمادگي و واکنش در زمان بروز وضعيت هاي اضطراري، همچنين نحوه پيشگيري و کاهش بروز بيماريها و جراحات احتمالي حاصل از آن  بطور کامل تشريح شده است.

همچنین بر اساس بند 3-5-4 سیستم مدیریت زیست محیطی و بند 2-5-4 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ، شرکت جهت تعيين مسئوليت ها و اختيارات و پرداختن به موارد ذيل روشهاي اجرايي مدون ايجاد نموده و برقرار مينمايد.

به منظور شروع و تکميل اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه و نيز حصول اطمينان از اثر بخشي اين اقدامات روش اجرايي اقدام اصلاحي و پيشگرانه P110-01  تدوين و مورد استفاده ميباشد.

قابل ذکر ميباشد که تحقيقات در خصوص يک عدم انطباق يا حادثه در اسرع وقت انجام ميشود و جمع آوري و تحليل داده ها تا زماني که توضيح کافي و قانع کننده حاصل نشود ادامه خواهد يافت. سوابق مرتبط با اين موضوعات ثبت و نگهداري ميشود

4-8- تجزيه‌ و تحليل‌ داده‌ها

در شرکت ،  داده‌هاي‌ مرتبط با فعاليتهاي شرکت جمع آوري شده و براي‌ اثبات‌ اثربخشي‌  سيستم مديريت یکپارچه ( IMS )‌ و ارزيابي‌ بهبود مستمر سيستم‌، مورد تجزيه و تحليل  قرار مي‌گيرند.

تجزيه‌ و تحليل‌ داده ها، ‌ اطلاعات‌ مرتبط با موضوعات‌ زير را فراهم‌ مي‌كند :

الف‌) رضايت‌ مشتري

ب‌) تطابق‌ با الزامات محصول

ج) مشخصات و روندهاي‌ فرآيندها و محصولات و از جمله‌ فرصتهايي‌ براي‌ اقدامات‌ پيشگيرانه‌

د) تامين كنندگان‌

 

5-8- بهبود

1-5-8- بهبود مستمر

اثربخشي سيستم مديريت یکپارچه ( IMS ) شرکت  با استفاده‌ از خط مشي‌ سيستم مديريت یکپارچه( IMS ) ‌، اهداف‌ ‌، نتايج‌ مميزي‌ ، تجزيه‌ و تحليل‌ داده‌ها ، اقدامات‌ اصلاحي‌ و پيشگيرانه‌و جلسات بازنگري‌ مديريت ‌، بررسي‌ مي‌شود .

همچنین بر اساس بند2-4 سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی ، خط مشي زیست محیطی و ايمني و بهداشت شغلي شرکت تدوين گرديده و به پرسنل نيز ابلاغ شده است. خط مشي به روشني چارچوب اهداف کلان زیست محیطی و ايمني و بهداشت را بيان و بر بهبود عملکرد زیست محیطی و ايمني و بهداشت تاکيد مينمايد.

همچنین بر اساس بند 3-3-4 سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی ، شرکت اقدام به تعيين اهداف زیست محیطی و  ايمني و بهداشتي به صورت کمي براي فرآيندها و سطوح مرتبط سازمان طي فرم اهداف به شماره F101-01-00 نموده است. سازمان هنگام تعيين و بازنگري اهداف خود ، الزامات قانوني و مقرراتي ، جنبه های زیست محیطی و خطرات و ريسک هاي ايمني و بهداشت شغلي ، گزينه هاي فن آوري ، منابع مالي ، عملياتي و تجاري موجود را در نظر ميگيرد.

 

2-5-8- اقدامات‌ اصلاحي‌

در مراحل‌ مختلف‌ فعاليتهاي‌ اجراي عمليات عمراني گاهي‌ اتخاذ اقدامات‌ اصلاحي‌ براي‌ اطمينان‌ از انطباق‌ فرآيندها‌ و دستورالعملها‌ ضروري‌ است‌ .اقدامات‌ اصلاحي‌ در سازمان، بررسي‌ و تجزيه‌ و تحليل‌ اشكالات‌ و گزارش‌ آنها را شامل‌ ميشود . اقدامات‌ اصلاحي‌ اين سازمان در ارتباط با عناصر سه‌گانه‌ محصول ‌، فرآيند و مستندات‌ در قالب‌ روش‌ اجرايي‌ اقدامات ‌اصلاحي/پيشگيرانه‌ به‌ شماره P110-01  تعريف‌ و مدون‌ شده‌ است‌ كه‌ ذيلا بطور خلاصه‌ تشريح‌ ميگردد.

اقدامات‌ اصلاحي‌ براساس‌ عواملي‌ مانند بررسي‌ شكايات‌ مشتريان ‌، بررسي‌ كالاي دريافتي داراي عدم‌ تطابق ‌، بررسي‌ اشكالات‌ و مشكلات‌ مربوط به‌ محصول و خدمات‌ ، تغيير و اصلاح‌ مستندات‌ ، اتخاذ اقدامات‌ اصلاحي‌ در مورد ارائه خدمات‌ و اصلاحات‌ ناشي‌ از مميزي‌هاي‌ داخلي‌ وتعيين‌ علل‌ بالفعل‌ بروز آنها و انجام‌ اقدامات‌ لازم‌ براي‌ اصلاح‌ اين‌ علل‌ انجام‌ ميگيرد . اين‌ اقدامات‌ پس از تعيين علل عدم تطابق و به‌ منظورحذف‌ علل‌ عدم‌ انطباق‌ها و اعمال‌ كنترل‌ به‌ منظور حصول‌ اطمينان‌ از انجام‌ يافتن‌ اقدامات‌ اصلاحي‌ و مؤثر بودن‌ آنها صورت‌ مي‌گيرد.

همچنین بر اساس بند 3-5-4 سیستم مدیریت زیست محیطی و بند 2-5-4 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ، در شرکت  به منظور گزارش دهي  و تحقيق و بررسي پيرامون حوادث / رويدادها / عدم انطباقها و نيز انجام اقداماتي براي کاهش اثرات ناشي از اين اتفاقات و به منظور شروع و تکميل اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه و نيز حصول اطمينان از اثر بخشي اين اقدامات ، روش اجرايي اقدام اصلاحي و پيشگرانه P110-01  تدوين و مورد استفاده ميباشد.

قابل ذکر ميباشد که تحقيقات در خصوص يک عدم انطباق يا حادثه در اسرع وقت انجام ميشود و جمع آوري و تحليل داده ها تا زماني که توضيح کافي و قانع کننده حاصل نشود ادامه خواهد يافت. سوابق مرتبط با اين موضوعات ثبت و نگهداري ميشود.

3-5-8- اقدامات‌ پيشگيرانه‌

اقدامات‌ پيشگيرانه‌ شامل‌ اعمال‌ اين‌ دسته‌ از اقدامات‌ بر روي‌ شرايط و فرآيندهاي اجراي عمليات و ارائه خدمات، تغيير و اصلاح‌ مستندات‌ مربوطه‌، ارزيابي‌ عملكرد واحدها ، بازنگري‌ مديريت‌ ، آموزش‌ مستمر كاركنان ‌، انجام‌ مميزي‌هاي‌ داخلي ‌، اجازه‌هاي‌ ارفاقي ‌، گزارشهاي‌ حاصله‌ ازشكايات‌ مشتريان (کارفرما )‌ و اطلاعات‌ حاصل‌ از سوابق‌ ميباشد . اقدامات‌ پيشگيرانه‌ اين ‌سازمان در قالب‌ روش‌اجرايي‌ اقدامات‌اصلاحي/ پيشگيرانه‌ به‌ شماره‌ P110-01 تعريف‌ شده‌ است‌.  نتايج‌ حاصل‌ از اقدامات‌ اصلاحي‌ و پيشگيرانه‌ ، براساس‌ روش‌ اجرايي‌ كنترل‌ سوابق‌‌ به‌ شماره P104-01  نگهداري مي‌شود.

يادآوري‌ 1 : در شرکت هر تغيير در روشهاي‌ اجرايي‌ مدون‌ ناشي‌ از اقدامات‌ اصلاحي‌ و پيشگيرانه‌ اعمال‌ و ثبت‌ مي‌گردد.

يادآوري‌ 2 : سوابق‌ اقدامات‌ اصلاحي‌ و پيشگيرانه‌ بعنوان‌ يكي‌ از ورودي‌هاي‌ سيستم‌ بازنگري‌ مديريت‌ مورد استفاده‌ قرار مي‌گيرد.

همچنین بر اساس بند 3-5-4 سیستم مدیریت زیست محیطی و بند 2-5-4 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ، شرکت جهت تعيين مسئوليت ها و اختيارات و پرداختن به موارد ذيل روشهاي اجرايي مدون ايجاد نموده و برقرار مينمايد.

قابل ذکر ميباشد که تحقيقات در خصوص يک عدم انطباق يا حادثه در اسرع وقت انجام ميشود و جمع آوري و تحليل داده ها تا زماني که توضيح کافي و قانع کننده حاصل نشود ادامه خواهد يافت. سوابق مرتبط با اين موضوعات ثبت و نگهداري مي­شود.